The National spelling bee compatition 2 - תרגול1
​​​​​​​
דבורה.png תרגול שלב 2.jpg
 דבורה.png         Capture.PNG
דבורה.pngקישור לאתר הכתבה
 קוד לסביבת התרגול בעברית: 651989
      דבורה.png​  Quiz​izz رابط للتدرُّب  481001
 
* בפורמט זה יתקיימו גם שלבי התחרות עצמם
הגמר הגדול יתקיים בתאריכים 10.1-11.1